Monday, December 20, 2010

Learn Chinese vocabularies - color

Share/Bookmark


颜色 / 顏色  (Y
án Sè) - color                      红色 / 紅色  (Hóng Sè) - red

橘色 / 橘色  (Jǘ Sè) - orange                     黄色 / 黃色  (Huáng Sè) - yellow

绿色 / 綠色  (Lǜ Sè) - green                       蓝色 / 藍色  (Lán Sè) - blue

紫色 / 紫色  (Zǐ Sè) - purple                       黑色 / 黑色  (Hēi Sè) - black 

灰色 / 灰色 (Hu
ī Sè) - grey                         白色 / 白色 (Bái Sè) - white


No comments:

Post a Comment