Wednesday, January 5, 2011

Learn Chinese vocabularies - food

Share/Bookmark

牛肉 / 牛肉 (Niú Ròu) - beef                      猪肉 / 豬肉 (Zhū Ròu) - pork

鸡肉 / 雞肉 (Jī Ròu) - orange                     鱼 / 魚 (ǘ) - fish

虾子 / 蝦子 (Xiā Zi) - shrimp                      龙虾 / 龍蝦 (Lóng Xiā) - lobster

蔬菜 / 蔬菜 (Shū Cài) - vegetable              饭 / 飯 (Fàn) - rice

面 / 麵 (Miàn) - noodle                                  汤 / 湯 (Tāng) - soup


No comments:

Post a Comment